Meniu
Jūsų krepšelis
Nauja svetainė - Naujos nuolaidos Jums   !

Privatumo nuostatos

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Asmens duomenų privatumo saugojimo politika (toliau – politika) reglamentuoja asmens duomenų (toliau – asmens duomenys)
rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir įgyvendinimo technines ir organizacines priemones,
nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens duomenimis.
2. Ši politika skirta informuoti Jus kaip mūsų įmonė UAB „Jaunystės romantika“ renka, naudoja ir dalinasi Jūsų pateiktais ar mūsų
kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Šią politiką siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie klientą rinkimą ir naudojimą
vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei kitais teisės aktais apsaugančiais kliento duomenų apsaugą.
3. Pagrindinės politikos sąvokos:
3.1. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu (toliau – klientas), kurio tapatybė yra žinoma
arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi
fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
3.2. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas,
klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės
operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
3.3. duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir
(arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
3.4. sutikimas – savanoriškas darbuotojo valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus
asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia kliento valią.

II SKYRIUS

KLIENTO ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS,TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
4. Kokie kliento duomenis renkami ir kam jie naudojami?
4.1. Kliento vardas, pavardė, telefono numeris, asmens dokumento numeris naudojami paslaugų pilnam ir kokybiškam įvykdymui ir saugomi
LR nustatytais kvitų saugojimo laikotarpį.
4.2. Kliento vardas, pavardė, telefono numeris ar el. pašto ar gyvenamasis adresas naudojami siekiant pateikti informaciją apie bendrus
tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ir saugojami iki lojalumo kortelės panaikinimo.
4.3. Kliento asmens kodas valstybinėms institucijoms reikalavimams įvykdyti ir saugojami iki kliento raštiško prašymo panaikinti duomenis.
4.4. Audio-vizualinius duomenis, tokius kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai klientai lankosi mūsų parduotuvėse, prekybos
salelėse ar bendraujate su mūsų įmonės darbuotojais, tam kad užtikrinti kliento ir įmonės turto saugumą ir saugojami 1 mėn. laikotarpyje.
4.5. Duomenis apie Jūsų elgesį internete ir įpročius, kuriuos mes nustatome pagal kliento elgesį mūsų svetainėje naudojame tam, kad
palengvinti kliento pastangas apsipirkti mūsų el. parduotuvėje ir taupydami kliento laiką ateityje, saugojami iki kliento savanoriško anketos
ištrynimo.
4.6. Duomenis renkami internetinei prekybai, tokie kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamasis adresas, saugojami iki
užsakymo įvykdymo (jei perkama neregistruojant savo duomenų mūsų internetinėje svetainėje) arba iki registracijos panaikinimo.
5. Visi kliento nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikojeasmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės
aktus. Duomenų valdytojas užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant kliento sutikimui ir tik
įstatymo numatytais atvejais.

III SKYRIUS
KLIENTO TEISĖS

6. Kliento teisės:
6.1. teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su kliento asmens duomenimis;
6.2. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
6.3. teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis;
6.4. teisę atšaukti kliento duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam kliento asmens duomenų naudojimui;

IV SKYRIUS

KUR KREIPTIS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS KILUSIŲ KLAUSIMŲ

7. kilus klausimams apie jūsų pateiktų duomenų apsaugą kreiptis tel. +370 6 85 60 109 arba el. paštu:
sarunas@jaunystesromantika.lt

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3. Bendrovės vadovas turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šią politiką. Pakeitimai ir (ar) papildymai
įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
4. Pasikeitimai bus atnaujinti mūsų svetainėje www.jaunystesromantika.lt asmens duomenų saugojimo politikoje.
5. Visi nesutarimai, kilę dėl šios politikos vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.